คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เขมอัชฌ์ธิกา   ภูวศรีเหลื่อม
ตำแหน่งครู โทร.081-2629026
วุฒิการศึกษาสถ.บ.
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
30108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-37
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
30108-2107ผังเมือง 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-47
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-22
3108-9001ผังเมือง2-0-22
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
638 
‹------------------ 30108-0002 ------------------›
มชถ.11
632 
‹---------------------------- 30108-0002 ----------------------------›
มชถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹-------------------------------------------------------- 30108-2001 --------------------------------------------------------›
สชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 30108-2107 ---------›
สชถ.11
638 
‹--------- 3108-9001 ---------›
มชถ.21,สชถ.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชถ.31
 
ชถ.31
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹--------- 30108-2007 ---------›
มชถ.11,สชถ.11
632 
‹-------------------------------------------------------- 3108-2002 --------------------------------------------------------›
มชถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 3108-2103 ---------›
สชถ.21,มชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)