คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วรัญญพัชร   พงษ์หนองโน
ตำแหน่งพนักงานราชการครู โทร.082-6566524
วุฒิการศึกษาสถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-314
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-314
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม1-4-35
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-23
2108-8501โครงการ0-4-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  43  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹-------------------------------------------------------- 20108-2003 --------------------------------------------------------›
ชถ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
ชถ.33
639 
‹------------------ 2108-2102 ------------------›
ชถ.33
633 
‹-------------------------------------------------------- 20108-2001 --------------------------------------------------------›
ชถ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 2108-8501 ---------›
ชถ.33
638 
ชถ.33
638 
มชถ.11
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชถ.21
 
สชถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-2003 ----------------------------›
ชถ.21
632 
‹------------------ 20108-2003 ------------------›
ชถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 30001-2002 ----------------------------›
มชถ.11
633 
‹-------------------------------------------------------- 20108-2001 --------------------------------------------------------›
ชถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)