คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วรัญญพัชร   พงษ์หนองโน
ตำแหน่งพนักงานราชการครู โทร.082-6566524
วุฒิการศึกษาสถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-28
20108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-314
30108-0007การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-23
2108-8501โครงการ0-4-44
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-2002 ----------------------------›
ชถ.22
632 
‹------------------ 20108-2002 ------------------›
ชถ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹--------- 2108-2102 ---------›
ชถ.31
639 
ชถ.31
639 
‹---------------------------- 2108-8501 ----------------------------›
ชถ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 20108-1001 ----------------------------›
ชถ.11
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชถ.21
 
สชถ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-1001 ----------------------------›
ชถ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 30108-0007 ----------------------------›
มชถ.11
632 
‹-------------------------------------------------------- 20108-2002 --------------------------------------------------------›
ชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)