คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานางสุชัญญ์ญา ชะลูด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-37 7
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26 6
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-4-35 5
20108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 4
20108-2110กฏหมายอาคาร 2-0-22 2
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22 2
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1-3-24 4
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02 2
 รวม  11-30-21 42 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
634 
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
634 
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
634 
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
634 
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
634 
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
634 
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
524 
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
524 
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.สุธิดา
638 
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
638 
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
632 
 นางสุชัญญ์ญา
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 
 นางสุชัญญ์ญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์  น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์  น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์  น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
633 
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
633 
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
633 
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
433 
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
433 
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ  นายชัชวาล บุญประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)