คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานางสุชัญญ์ญา ชะลูด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-37
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-4-35
20108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
20108-2110กฏหมายอาคาร 2-0-22
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  11-30-21 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹---------------------------- 20108-2001 ----------------------------›
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
634 
‹------------------ 20108-2001 ------------------›
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
524 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.สุธิดา
638 
‹--------- 20108-2110 ---------›
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
632 
 นางสุชัญญ์ญา
632 
‹---------------------------- 20108-2008 ----------------------------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹---------------------------- 20108-2004 ----------------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
‹--------- 20108-2004 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
 
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 
 นางสุชัญญ์ญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-9005 ----------------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
638 
‹--------- 20108-2111 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
433 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)