คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 2
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 4
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-37 7
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26 6
20108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 6
20108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23 3
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24 4
20108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22 2
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  7-32-18 40 40
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์  น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์  น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์  น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์  นายชยพล สีหานาม  นายชยพล สีหานาม
638 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
638 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
638 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด  นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 
 นางสุชัญญ์ญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
632 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
632 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
632 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
632 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
632 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
632 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)