คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20100-1303ศิลปะภาพร่าง 1-3-24
20108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
20108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  15-21-23 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹--------- 20108-1002 ---------›
 นายชยพล สีหานาม
633 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹---------------------------- 20100-1301 ----------------------------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
620 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹---------------------------- 20108-1001 ----------------------------›
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
 
 นายวรพงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹---------------------------- 20100-1303 ----------------------------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
634 
 น.ส.สุภัสสร
435 
 นายธรรมนูญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2108 ----------------------------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)