คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางนฤมล   คงเจริญ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดสังคม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-212
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-15
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-33
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-26
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-12
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
ชฟ.18,ชฟ.17
628 
ชฟ.18,ชฟ.17
628 
ชบ21
628 
ชบ21
628 
ชย.27,ชย.28
628 
ชช.21,ชส.11,ชส.12
628 
2000-1501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชธ.32,ชธ.31
628 
2000-1501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชธ.32,ชธ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
ชฟ.15,ชฟ.16
628 
ชฟ.15,ชฟ.16
628 
ชย.26,ชย.25
628 
ชฟ.12,ชฟ.11
628 
ชฟ.12,ชฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
ชย.23,ชย.24
628 
2000-1507 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
ชฟ.22 ชฟ.22
 
ชฟ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
2000-1501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชธ.33
628 
2000-1501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชธ.33
628 
ชกว.22,ชกว.21
628 
ชกว.22,ชกว.21
628 
มชช11,สชช11
628 
มชช11,สชช11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
สชช11,มชช11
628 
2000-1501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.34,ชก.33
628 
2000-1501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.34,ชก.33
628 
ชย.21,ชย.22
628 
2000-1507 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.33,ชอ.34
628 
ชฟ.14,ชฟ.13
628 
ชฟ.14,ชฟ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)