คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน งานก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1007กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26
20106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
20106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26
20106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
20106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
20106-2111คณิตศาสตร์ช่างก่อสร้าง 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-32-24 45
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
723 
‹--------- 20106-2111 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
522 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹---------------------------------------------- 20106-2105 ----------------------------------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-2102 ----------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
‹--------- 20106-2102 ---------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
727 
 นายกฤษณะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.อารีรัตน์ แข็งสง่า
723 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
435 
 นายธรรมนูญ
512 
 น.ส.สวรินทร์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
 
 นายวิชชายุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
727 
 นายกฤษณะ
724 
‹---------------------------------------------- 20106-2002 ----------------------------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹--------- 20106-2006 ---------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
‹---------------------------------------------- 20106-2103 ----------------------------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)