คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน งานก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายศักดิ์ชัย กลางหล้า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง 2-0-22
20106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
20106-2007การระดับเพื่องานก่อสร้าง 1-3-24
20106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
20106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 0-12-412
20106-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22
20106-2108การติดตั้งอุปกรณ์อาคาร 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-30-21 42 0
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)