คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน งานก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายศักดิ์ชัย กลางหล้า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20106-1005พื้นฐานงานสำรวจ 0-6-26
20106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22
20106-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง 0-6-26
20106-2009งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26
20106-2117เทคนิคคอนกรีต 2-0-22
20106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
20106-2109งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  8-36-21 44
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
724 
‹---------------------------------------------- 20106-2003 ----------------------------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
435 
 นายธรรมนูญ
‹---------------------------- 20106-2109 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 20106-1005 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
722 
‹--------- 20106-1005 ---------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
 
 นายศักดิ์ชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
723 
‹--------- 20106-1006 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
‹---------------------------------------------- 20106-2104 ----------------------------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20106-2117 ---------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
‹--------- 20106-2009 ---------›
 นายสุพร เจริญสุข
‹---------------------------- 20106-2009 ----------------------------›
 นายสุพร เจริญสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)