คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน งานก่อสร้าง
ที่ปรึกษาอ.2 ชส.
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
20106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
20106-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง 2-0-22
20106-2107ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  9-29-19 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-2107 ----------------------------›
 นายฉัตรชัย โพธิ์ยา
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
628 
 นางนฤมล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
‹---------------------------------------------- 20106-1002 ----------------------------------------------›
 นายจตุชัย บุดนาชิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
723 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
 
 นายวิชชายุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹--------- 20106-2011 ---------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
‹---------------------------------------------- 20106-1003 ----------------------------------------------›
 นายสุพร เจริญสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------------------------- 20106-1001 ----------------------------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)