คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วันวิสาข์   ศรีขาว
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-118
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ0-2-14
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-33
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชกว.13
524 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชช.21,ชธ.23
524 
‹--------- 2000-1202 ---------›
ชอ.34,ชอ.33
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชอ.14,ชอ.13
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
524 
มชก.11,มชก.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.25,ชฟ.26
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชย.111
 
ชย.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.19,ชย.110
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มชก.12,มชก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชธ.15
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)