คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวีระวัฒน์   สัตนาโค
ตำแหน่งครู 080-0062055
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-216
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-24
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2105-8501โครงการ0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
มชย.13
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 2105-2110 ----------------------------›
ชอ.34
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชอ.34
 
ชอ.34
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
ชอ.34
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.26
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.27
662 
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
ชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)