คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวรสิทธิ์   ขุนค้า
ตำแหน่งครู โทร.089-9442559
วุฒิการศึกษาศษ.บ.(ฟิสิกส์) กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร2-2-320
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.15
321 
‹--------- 2000-1302 ---------›
ชอ.34,ชอ.33
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.14,สฟก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.14,สฟก.13
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สทค11,มทค11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.12,สฟก.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
มทค11,สทค11
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.11,สฟก.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
321 
ชอ.33,ชอ.34
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สฟก.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)