คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.34
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 2
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 4
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 2
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24 4
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2105-8501โครงการ 0-4-44 4
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 3
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  11-19-20 31 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
2001-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางอัจฉรา
433 
2000-1102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.กฤติยาภรณ์
321 
2000-1302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
2000-1302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
524 
2000-1202 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
524 
2000-1202 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
2105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
2105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
2105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
2105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
2105-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
2105-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
2105-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
2105-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
 
 นายวีระวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
669 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
2001-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
436 
2001-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
661 
2105-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
2105-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
321 
2000-1302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวรสิทธิ์
628 
2000-1507 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางนฤมล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)