คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธนพล   ธนอนันต์ตระกูล
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-24
30105-0001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-24
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-315
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3105-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
‹---------------------------- 30105-1002 ----------------------------›
สออ.11
665 
สออ.11
665 
‹---------------------------- 30105-0001 ----------------------------›
มออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
‹---------------------------- 30105-1002 ----------------------------›
สออ.12
665 
สออ.12
‹--------- 3000-2003 ---------›
มออ.22
 
มออ.22
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
ชอ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
‹--------- 30105-1002 ---------›
สออ.13
665 
‹------------------ 30105-1002 ------------------›
สออ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3105-8001 ----------------------------›
สออ.21
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)