คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางอัจฉรา   สวาทพงษ์
ตำแหน่งครู โทร.0996141655
วุฒิการศึกษาศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-227
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
ชอ.33,ชอ.34
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชฟ.13,ชฟ.14
436 
ชฟ.15,ชฟ.16
436 
ชอ.12,ชอ.11
436 
ชอ.13,ชอ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
ชฟ.18,ชฟ.17
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชธ.15
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชย.14
 
มชย.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
436 
ชธ.15
436 
ชธ.13,ชธ.14
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชกว.21,ชกว.22
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹--------- 2001-1003 ---------›
ชอ.33,ชอ.34
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชอ.13,ชอ.14
436 
ชธ.12,ชธ.11
436 
ชกว.21,ชกว.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)