คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เบ็ญจพร   ภูผัน
ตำแหน่งครู โทร.0854578859
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-320
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-24
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-35
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
ชอ.14
663 
ชอ.14
663 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
663 
ชอ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
ชอ.11
663 
ชอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
ชอ.13
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชอ.11
 
ชอ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
ชอ.12
663 
ชอ.12
663 
‹------------------------------------- 30105-1001 -------------------------------------›
สออ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชอ.13,ชอ.14
663 
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)