คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วันวิสาข์   ศรีขาว
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-118
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ0-2-14
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-33
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชกว.13
524 
ชกว.13
524 
ชช.21,ชธ.23
524 
ชช.21,ชธ.23
524 
2000-1202 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.34,ชอ.33
524 
2000-1202 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.34,ชอ.33
524 
ชฟ.17,ชฟ.18
524 
ชฟ.17,ชฟ.18
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชธ.14,ชธ.13
524 
ชธ.14,ชธ.13
524 
ชอ.14,ชอ.13
524 
ชอ.14,ชอ.13
524 
ชอ.12,ชอ.11
524 
ชอ.12,ชอ.11
524 
มชก.11,มชก.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชฟ.25,ชฟ.26
524 
ชฟ.25,ชฟ.26
ชย.111 ชย.111
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชย.19,ชย.110
524 
ชย.19,ชย.110
524 
ชธ.12,ชธ.11
524 
ชธ.12,ชธ.11
524 
มชก.12,มชก.11
524 
มชก.12,มชก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชธ.15
524 
ชธ.15
524 
ชฟ.13,ชฟ.14
524 
ชฟ.13,ชฟ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)