คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.34
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 2
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 4
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 2
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24 4
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2105-8501โครงการ 0-4-44 4
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 3
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  11-19-20 31 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นางอัจฉรา
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค  นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
 
 นายวีระวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
321 
 นายวรสิทธิ์
628 
 นางนฤมล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)