คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.14
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-21-19 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร
668 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
 นายชูชาติ เป็นมงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
653 
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
436 
 นางอัจฉรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
655 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
 
 นายธัญวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
665 
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
616 
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)