คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.32
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-8501โครงการ 0-4-44
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-19-20 31
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 นางอัจฉรา
435 
 นายธรรมนูญ
433 
 น.ส.สายทิพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
655 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
656 
‹---------------------------- 2105-2110 ----------------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 2000-1202 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
435 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
628 
 นางนฤมล
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
 
 นายนันทวุฒิ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
661 
‹--------- 2105-2101 ---------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
322 
‹--------- 2001-1003 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)