คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ธมลวรรณ   พันธุลาวัณย์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-14
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-126
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-33
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชช.21,ชธ.23,ชก.(ทวิศึกษา)21
522 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชส.12,ชส.11
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชก.23,ชก.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
522 
สทบ.11
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.21,ชย.22
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.28,ชย.27
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 2000-1202 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.21,ชฟ.22
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชย.25
 
ชย.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.26,ชฟ.25
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.25,ชย.26
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.23,ชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชก.22,ชก.21
522 
‹--------- 30000-1207 ---------›
สทบ.11
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.23,ชฟ.24
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)