คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุชาติ   พุขุนทด
ตำแหน่งครู Tel 081-3606179
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษงานอาชีวศึกษาทวิภาคี / งานปกครอง / งานโครงการพิเศษฯ / งานความร่วมมือ / งานวิจัย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-212
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-310
2105-8001ฝึกงาน0-4-44
3105-2104เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม2-2-34
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
ชอ.11
655 
‹------------------------------------- 20105-2111 -------------------------------------›
ชอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
ชอ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชอ.14
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
 
ชอ.22,ชอ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹------------------------------------- 20105-2111 -------------------------------------›
ชอ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
ชอ.12
655 
‹---------------------------- 3105-2104 ----------------------------›
สออ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2105-8001 ----------------------------›
ชอ.31
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)