คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22
20105-2103ระบบภาพ 1-3-24
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
 รวม  12-26-20 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
655 
‹------------------------------------- 20105-2111 -------------------------------------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
651 
‹--------- 20105-2116 ---------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
 
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
656 
‹---------------------------- 20105-2103 ----------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
662 
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)