คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เบ็ญจพร   ภูผัน
ตำแหน่งครู โทร.0854578859
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-216
20105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-310
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-23
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
ชอ.11
663 
ชอ.11
663 
ชอ.11
663 
ชอ.11
663 
3105-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
663 
3105-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
ชอ.13
663 
ชอ.13
663 
ชอ.13
663 
ชอ.13
663 
ชอ.12
663 
ชอ.12
663 
ชอ.12
663 
ชอ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
ชอ.21
663 
ชอ.21
663 
ชอ.21
663 
ชอ.21
663 
ชอ.21
663 
3105-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
ชอ.11 ชอ.11
 
ชอ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
ชอ.14
663 
ชอ.14
663 
ชอ.14
663 
ชอ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
ชอ.22
663 
ชอ.22
663 
ชอ.22
663 
ชอ.22
663 
ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)