คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24 4
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35 5
20105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35 5
20105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 4
20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  13-26-22 40 40
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์
657 
 นายวัลลภ
 นายสุชาติ พุขุนทด  นายสุชาติ พุขุนทด
 
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)