คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24 4
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22 2
20105-2103ระบบภาพ 1-3-24 4
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 5
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 2
 รวม  12-26-20 38 38
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
521 
 น.ส.Mary Damaulao
521 
 น.ส.Mary Damaulao
 นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
 นายสุชาติ พุขุนทด  นายสุชาติ พุขุนทด
 
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)