คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24 4
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35 5
20105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35 5
20105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 4
20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  13-26-22 40 40
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร
657 
 นายวัลลภ
 นายสุชาติ พุขุนทด  นายสุชาติ พุขุนทด
 
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
654 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
654 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
654 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
654 
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
656 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)