คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.17
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 4
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 2
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22 2
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  17-21-25 39 39
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
 นายบัญชร
436 
 นางอัจฉรา
 นายทองดี มะปะทัง  นายทองดี มะปะทัง  นายฉัตรชัย โพธิ์ยา  นายฉัตรชัย โพธิ์ยา
 
 นายฉัตรชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
 นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์  น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ
443 
 นายบัญชร จิตกาง
443 
 นายบัญชร จิตกาง
443 
 นายบัญชร จิตกาง
443 
 นายบัญชร จิตกาง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)