คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางอัจฉรา   สวาทพงษ์
ตำแหน่งครู โทร.0996141655
วุฒิการศึกษาศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-227
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
2001-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.33,ชอ.34
436 
ชฟ.18,ชฟ.17
436 
ชฟ.18,ชฟ.17
436 
ชธ.14,ชธ.13
436 
ชธ.14,ชธ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
ชฟ.13,ชฟ.14
436 
ชฟ.13,ชฟ.14
436 
ชฟ.13,ชฟ.14
436 
ชฟ.15,ชฟ.16
436 
ชอ.12,ชอ.11
436 
ชอ.13,ชอ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
ชฟ.18,ชฟ.17
436 
ชธ.15
436 
ชธ.15
436 
ชอ.12,ชอ.11
436 
ชอ.12,ชอ.11
มชย.14 มชย.14
 
Home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชย.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
ชฟ.16,ชฟ.15
436 
ชฟ.16,ชฟ.15
436 
ชธ.15
436 
ชธ.13,ชธ.14
436 
ชกว.21,ชกว.22
436 
ชกว.21,ชกว.22
436 
ชธ.12,ชธ.11
436 
ชธ.12,ชธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
2001-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.33,ชอ.34
436 
2001-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.33,ชอ.34
436 
ชอ.13,ชอ.14
436 
ชอ.13,ชอ.14
436 
ชธ.12,ชธ.11
436 
ชกว.21,ชกว.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)