คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.35
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
2104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
2104-8501โครงการ 0-4-44
2104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น 1-3-24
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-27-21 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2010 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
445 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2107 ----------------------------›
 นายฉัตรชัย โพธิ์ยา
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
445 
‹--------- 2104-2121 ---------›
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
‹--------- 2104-2117 ---------›
 นายปราโมช รูปสม
‹--------- 2104-2117 ---------›
 นายปราโมช รูปสม
‹--------- 2000-2005 ---------›
 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
 
 นายอาทิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2009 ----------------------------›
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
 น.ส.สุทธิกานต์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
445 
‹---------------------------- 2104-2112 ----------------------------›
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
442 
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
 นายอิทธิกร เค้าสิม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)