คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายฉมาพรรณ   พินิจการ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-24
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-28
2104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น1-3-28
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
445 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.36
445 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.35
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
445 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชบ21,ชช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
445 
‹--------- 2104-2121 ---------›
ชฟ.35,ชฟ.36
445 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
 
ชฟ.13,ชฟ.14
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
445 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
445 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
445 
‹---------------------------- 2104-2112 ----------------------------›
ชฟ.36
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
445 
‹---------------------------- 2104-2112 ----------------------------›
ชฟ.35
445 
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.18
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)