คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.15
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-21-25 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายอิทธิกร เค้าสิม
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
 น.ส.นฤมล
436 
 นางอัจฉรา
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
 นายบัญชร จิตกาง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
 น.ส.นฤมล ลีพฤติ
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์
 
 น.ส.อรพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
445 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายสุดเขต พุกพูน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2101 ---------›
 น.ส.นฤมล ลีพฤติ
‹--------- 20104-2116 ---------›
 น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
 น.ส.นฤมล ลีพฤติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)