คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.15
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 4
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 2
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22 2
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  17-21-25 39 39
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
 นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายสุรชัย น้อยอุ่น
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
 น.ส.นฤมล
436 
 นางอัจฉรา
443 
 นายบัญชร จิตกาง
443 
 นายบัญชร จิตกาง
443 
 นายบัญชร จิตกาง
443 
 นายบัญชร จิตกาง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์  น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์
 
 น.ส.อรพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
 นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์  น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ  น.ส.นฤมล ลีพฤติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)