คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชิษณุพงค์   เนื่องชมภู
ตำแหน่งครู โทร.085-2460162
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-314
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-28
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.21 ชฟ.21 ชฟ.21 ชฟ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.14,ชฟ.13 ชฟ.14,ชฟ.13 ชฟ.12,ชฟ.11 ชฟ.12,ชฟ.11 ชฟ.12,ชฟ.11 ชฟ.12,ชฟ.11
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชฟ.12,ชฟ.11
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.24 ชฟ.24 ชฟ.24 ชฟ.24 ชฟ.24 ชฟ.24 ชฟ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)