คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-24-20 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2102 ----------------------------›
 น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
616 
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
 
 นายชิษณุพงค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์
442 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สายทิพย์ ศิริคุปต์
434 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 น.ส.อารีรัตน์ แข็งสง่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายจักรพล คงจา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)