คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 7
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37 7
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  7-33-18 40 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
635 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
635 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
635 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
635 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
435 
 นายธรรมนูญ
521 
 น.ส.Mary Damaulao
521 
 น.ส.Mary Damaulao
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 นายรณชัย อุปชีวะ  นายรณชัย อุปชีวะ
 
 นายรณชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง  นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง  นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง  นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง  นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง  นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง  นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปราโมช รูปสม  นายปราโมช รูปสม  นายปราโมช รูปสม  นายปราโมช รูปสม  นายปราโมช รูปสม  นายปราโมช รูปสม  นายปราโมช รูปสม
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)