คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20104-2109เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
20104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  7-32-18 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2109 ----------------------------›
 นายปราโมช รูปสม
‹------------------ 20104-2109 ------------------›
 นายปราโมช รูปสม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
‹-------------------------------------------------------- 20104-2008 --------------------------------------------------------›
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
 นายเขมชาติ วรพุฒ
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 20000-2004 ---------›
 น.ส.นฤมล ลีพฤติ
 
 น.ส.นฤมล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 น.ส.จิราวดี สินเธาว์
620 
 น.ส.คมขำ
645 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.ศิริยา ทานน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
442 
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)