คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชช.31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2004งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2204งานโครงสร้าง 1-3-24
2103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24
2103-8501โครงการ 0-4-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-25-21 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.จิราวดี สินเธาว์
‹---------------------------- 2100-1008 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 2000-1202 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
‹--------- 2103-2004 ---------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
413 
‹---------------------------- 2103-2204 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 2103-2003 ----------------------------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
411 
‹--------- 2103-2004 ---------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
 
 น.ส.เพ็ญฤดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2103-8501 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹------------------ 2103-2012 ------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 2103-2106 ----------------------------›
 นายจักรพล คงจา
628 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)