คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2 0-6-26 6
20103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 0-6-26 6
20103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-26 6
20103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22 2
20103-2109ระบบท่อระบายอากาศ 1-3-24 4
20103-2203เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  10-32-20 42 42
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
628 
 นางนฤมล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ  นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
445 
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี
 
 นายเลิศศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)