คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.(ทวิศึกษา)21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24
 รวม  8-11-12 19
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2007 ---------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
441 
‹--------- 20102-2101 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
441 
‹--------- 20102-2101 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2006 ---------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
‹--------- 20102-2103 ---------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
‹---------------------------------------------- 20102-2103 ----------------------------------------------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)