คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วันวิสาข์   ศรีขาว
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-321
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
มทอ.11,สออ.13
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
สชย.13,สชย.14
524 
มบจ.13,มบจ.14
524 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹------------------ 30000-1207 ------------------›
สทค11,มทค11
524 
มสท21,มสท22
524 
สชย.14,สชย.13
524 
สพค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
สพค.11
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มชส.11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.111
 
ชย.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
มชส.11
524 
สออ.11,สออ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มบจ.13,มบจ.14
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มทอ.11,สออ.13
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
สออ.12,สออ.11
524 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มสท22,มสท21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)