คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.15
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 2
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23 3
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2-0-22 2
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  14-18-20 33 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์
720 
 นายสุวพิชญ์ โมรา
720 
 นายสุวพิชญ์ โมรา
 นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย  นายณัฐวุฒิ โพธิชัย  นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
 นายศุภวัฒน์ นามลัง  นายศุภวัฒน์ นามลัง
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายศุภวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  นายศุภวัฒน์ นามลัง  นายศุภวัฒน์ นามลัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)