คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.15
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษาสัตยา อุ่นแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 2
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 2-6-28 4
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครืองมือกล 1 4-12-416 8
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02 2
 รวม  16-34-21 51 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
524 
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
524 
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
444 
 นายอุดมวิทย์
433 
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
433 
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
 
 นายสัตยา อุ่นแสง
 
 นายสัตยา อุ่นแสง
 
 นายสัตยา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
668 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
668 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
668 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
668 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
433 
 น.ส.สุธิดา
444 
 นายอุดมวิทย์ บุพิ
444 
 นายอุดมวิทย์ บุพิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
 น.ส.ไอลดา โคชขึง  น.ส.ไอลดา โคชขึง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)