คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24 4
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24 4
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 8
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 2
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48 8
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  10-27-19 37 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
 น.ส.Mary Damaulao
521 
 น.ส.Mary Damaulao
435 
 นายธรรมนูญ
648 
 นายจักรกฤษ
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
441 
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  นายสุวพิชญ์ โมรา  นายสุวพิชญ์ โมรา
 
 นายสุวพิชญ์
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
 นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)