คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ธัญลักษณ์   วันทา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-22
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-48
2102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.15 ชย.15 ชย.15 ชย.15
441 
ชก.23,ชก.24
441 
ชก.23,ชก.24
441 
ชก.23,ชก.24
441 
ชก.23,ชก.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก (ทวิภาคี)21
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก (ทวิภาคี)21
 
สชก (ทวิภาคี)21
ชก.24 ชก.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
720 
2102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.33,ชก.34
720 
2102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.33,ชก.34
ชก.15 ชก.15 ชฟ.16 ชฟ.16 ชฟ.16 ชฟ.16
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.14 ชก.14 ชก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)