คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.13
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 2
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23 3
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2-0-22 2
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  14-18-20 33 33
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล  นายศุภกร เปี่ยมสกุล  นายศุภกร เปี่ยมสกุล  นายศุภกร เปี่ยมสกุล  นายศุภกร เปี่ยมสกุล  นายศุภกร เปี่ยมสกุล  นายณัฐวุฒิ โพธิชัย  นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์
720 
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
720 
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
 นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง
 
 นายสัตยา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
623 
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
623 
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
623 
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
 นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)