คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1215ภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยว 0-2-12
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
20102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 2-6-48
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-26-21 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
 นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1215 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
‹--------- 20102-2005 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2304 ----------------------------›
 นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล
‹--------- 20102-2304 ---------›
 นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
 
 นายจักรพันธ์
‹--------- 20102-2304 ---------›
 นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปรวรรต
‹------------------ 20102-2103 ------------------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
‹------------------------------------- 20102-2103 -------------------------------------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
628 
 นางนฤมล
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)