คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวัชระ   เบ้าเฮือง
ตำแหน่งครู โทร.0832820182
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-24
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-48
20102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-48
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.21 ชก.21 ชก.21 ชก.21
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
ชก.11,ชก.12
441 
ชก.11,ชก.12
441 
ชก.11,ชก.12
441 
ชก.11,ชก.12
ชก.21,ชก.22 ชก.21,ชก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.21 ชก.21 ชก.21 ชก.21 ชก.21 ชก.21 ชก.12 ชก.12
 
ชก.12
ชก.21 ชก.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชก.12,มชก.11 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)