คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กฤติยาภรณ์   เหมุทัย
ตำแหน่งครู Tel.088-3617420
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-222
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-18
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-12
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
ชอ.34,ชอ.33
433 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชฟ.23,ชฟ.24
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชบ11,ชช.11,ชช.21
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชส.21
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.11,ชก.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชฟ.25,ชฟ.26
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชส.11,ชส.12
433 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชธ.12
 
มชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.15
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.13,ชก.14
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชอ.13,ชอ.14
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชกว.12,ชกว.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
ชสท33
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชถ.12,ชถ.11
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)